News

တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္စာရင္း (ရွမ္းျပည္နယ္)(1)

ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ တကၠသိုလ္၀င္တန္း စာေမးပြဲ

၁ (ရက) ​ေတာင္ႀကီး ၂ (ရကက) ​ေက်ာက္တလုံး(ေတာင္ႀကီး) ၃ (ရကခ) အထက(၇)ေတာင္ႀကီး ၄ (ရကတ) ေတာင္နီ(ေတာင္ႀကီး) ၅ (ရကဘ) ​ေ႐ႊေညာင္(ေတာင္ႀကီး) ၆ (ရကယ) ​ေအးသာယာ(ေတာင္ႀကီး) ၇ (ရကအ) ေအာင္သေျပ(ေတာင္ႀကီး) ၈ (ရည) ​ေညာင္ေ႐ႊ ၉ (ရညခ) ​ေခါင္တိုင္(ေညာင္ေ႐ႊ) ၁၀ (ရညစ) စံကား(ေညာင္ေ႐ႊ) ၁၁ (ရညတ) ဘုရားေတာင္ေရဆိပ္(စံကား)(ေညာင္ေ႐ႊ) ၁၂ (ရညပ) အင္းေပါခုံ(ေညာင္ေ႐ႊ) ၁၃ (ရညမ) မင္းေခ်ာင္း(ဟဲယာ႐ြာမ)(ေညာင္ေ႐ႊ) ၁၄ (ရညသ) မိုင္းေသာက္(ေညာင္ေ႐ႊ) ၁၅ (ရညဟ) ဟဲယာ႐ြာမ(အင္းေပါခုံ)(ေညာင္ေ႐ႊ) ၁၆ (ရညအ) အင္းယား(အင္းေပါခုံ)(ေညာင္ေ႐ႊ) ၁၇ (ရဋ) ဆီဆိုင္ ၁၈ (ရဋဆ) ဆိုက္ေခါင္(ဆီဆိုင္) ၁၉ (ရဋဘ) ဘန္းယဥ္(ဆီဆိုင္) ၂၀ (ရဎ) ဖယ္ခုံ ၂၁ (ရဎဆ) ဆီးဘူး(ဖယ္ခုံ) ၂၂ (ရဎဗ) မိုးၿဗဲ(ဖယ္ခုံ) ၂၃ (ရဎလ) လြယ္ယင္း(ဖယ္ခုံ) ၂၄ (ရထ) ဗထူး(ရပ္ေစာက္) ၂၅ (ရထစ) ရပ္ေစာက္ ၂၆ (ရထတ) အင္ေတာ(ရပ္ေစာက္) ၂၇ (ရထဖ) ပင္ျဖစ္(ရပ္ေစာက္) ၂၈ (ရထဘ) ​ေကာင္းဘို႔(ရပ္ေစာက္) ၂၉ (ရထသ) ဆပ္ေသ(ရပ္ေစာက္) ၃၀ (ရထအ) ​ေက်ာက္ဂူ(ရပ္ေစာက္)
စာစစ္ဌာနမ်ား၏ ေအာင္စာရင္းကုိ ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။

 

၁ (ရက) ​ေတာင္ႀကီး

Loading...


၂ (ရကက) ​ေက်ာက္တလုံး(ေတာင္ႀကီး)

Loading...


၃ (ရကခ) အထက(၇)ေတာင္ႀကီး

Loading...


၄ (ရကတ) ေတာင္နီ(ေတာင္ႀကီး)

Loading...


၅ (ရကဘ) ​ေရႊေညာင္(ေတာင္ႀကီး)

Loading...


၆ (ရကယ) ​ေအးသာယာ(ေတာင္ႀကီး)

Loading...


၇ (ရကအ) ေအာင္သေျပ(ေတာင္ႀကီး)

Loading...


၈ (ရည) ​ေညာင္ေရႊ

Loading...


၉ (ရညခ) ​ေခါင္တိုင္(ေညာင္ေရႊ)

Loading...


၁၀ (ရညစ) စံကား(ေညာင္ေရႊ)

Loading...


၁၁ (ရညတ) ဘုရားေတာင္ေရဆိပ္(စံကား)(ေညာင္ေရႊ)

Loading...


၁၂ (ရညပ) အင္းေပါခုံ(ေညာင္ေရႊ)

Loading...


၁၃ (ရညမ) မင္းေခ်ာင္း(ဟဲယာရြာမ)(ေညာင္ေရႊ)

Loading...


၁၄ (ရညသ) မိုင္းေသာက္(ေညာင္ေရႊ)

Loading...


၁၅ (ရညဟ) ဟဲယာရြာမ(အင္းေပါခုံ)(ေညာင္ေရႊ)

Loading...


၁၆ (ရညအ) အင္းယား(အင္းေပါခုံ)(ေညာင္ေရႊ)

Loading...


၁၇ (ရဋ) ဆီဆိုင္

Loading...


၁၈ (ရဋဆ) ဆိုက္ေခါင္(ဆီဆိုင္)

Loading...


၁၉ (ရဋဘ) ဘန္းယဥ္(ဆီဆိုင္)

Loading...


၂၀ (ရဎ) ဖယ္ခုံ

Loading...


၂၁ (ရဎဆ) ဆီးဘူး(ဖယ္ခုံ)

Loading...


၂၂ (ရဎဗ) မိုးျဗဲ(ဖယ္ခုံ)

Loading...


၂၃ (ရဎလ) လြယ္ယင္း(ဖယ္ခုံ)

Loading...


၂၄ (ရထ) ဗထူး(ရပ္ေစာက္)

Loading...


၂၅ (ရထစ) ရပ္ေစာက္

Loading...


၂၆ (ရထတ) အင္ေတာ(ရပ္ေစာက္)

Loading...


၂၇ (ရထဖ) ပင္ျဖစ္(ရပ္ေစာက္)

Loading...


၂၈ (ရထဘ) ​ေကာင္းဘို႔(ရပ္ေစာက္)

Loading...


၂၉ (ရထသ) ဆပ္ေသ(ရပ္ေစာက္)

Loading...


၃၀ (ရထအ) ​ေက်ာက္ဂူ(ရပ္ေစာက္)

Loading...

 

 

အပုိင္း ၃ ပုိင္း ခြဲၿပီး တင္ျပထားပါတယ္ ၾကည့္လုိေသာ အပုိင္းကုိ ႏွိပ္ပါ။


တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္စာရင္း (ရွမ္းျပည္နယ္)(1)

 

တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္စာရင္း (ရွမ္းျပည္နယ္)(2)

 

တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္စာရင္း (ရွမ္းျပည္နယ္)(3)

Read times
Rate this item
(1 Vote)