News

တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္စာရင္း (တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး)

 

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ တကၠသိုလ္၀င္တန္း စာေမးပြဲ

၁ (တထ) ထားဝယ္ ၂ (တထမ) ​ေမတၱာ(ထားဝယ္) ၃ (တရ) ​ေရျဖဴ ၄ (တရထ) ညင္းေထြး(ေရျဖဴ) ၅ (တရအ) ကလိန္ေအာင္(ေရျဖဴ) ၆ (တရဥ) ကံေပါက္(ေရျဖဴ) ၇ (တလ) ​ေလာင္းလုံး ၈ (တလအ) ေအာက္ေရျဖဴ(ေလာင္းလုံး) ၉ (တလက) ကေျမာကင္း(ေလာင္းလုံး) ၁၀ (တလမ) ​ေမာင္းမကန္(ေလာင္းလုံး) ၁၁ (တလတ) သက်က္ေတာ(ေလာင္းလုံး) ၁၂ (တသ) သရက္ေခ်ာင္း ၁၃ (တသည) ေညာင္ဇင္(သရက္ေခ်ာင္း) ၁၄ (တသဟ) ကၿမိဳင္(သရက္ေခ်ာင္း) ၁၅ (တသက) ကနက္သီရိ(သရက္ေခ်ာင္း) ၁၆ (တမ) ၿမိတ္ ၁၇ (တမက) ကြၽဲကူး(ၿမိတ္) ၁၈ (တမမ) အဂၤေမာ္(ၿမိတ္) ၁၉ (တန) တနသၤာရီ ၂၀ (တနမ) ​ေမာ္တုန္း (တနသၤာရီ) ၂၁ (တနည) ေညာင္ပင္ကြင္း(တနသၤာရီ) ၂၂ (တနတ) တကူ (တနသၤာရီ) ၂၃ (တစ) ကြၽန္းစု ၂၄ (တစလ) ကတၱလူ(ကြၽန္းစု) ၂၅ (တစဆ) စခန္းသစ္(ကြၽန္းစု) ၂၆ (တစမ) ကံေမာ္(ကြၽန္းစု) ၂၇ (တစသ) သဇင္(ကြၽန္းစု) ၂၈ (တပ) ပုေလာ ၂၉ (တပရ) ရွပ္ပုံ(ပုေလာ) ၃၀ (တပခ) ပေလာက္(ပုေလာ) ၃၁ (တပဗ) ပလ(ပုေလာ) ၃၂ (တပတ) တို(ပုေလာ) ၃၃ (တက) ​ေကာ့ေသာင္း ၃၄ (တကခ) ခေမာက္ႀကီး(ေကာ့ေသာင္း) ၃၅ (တဘ) ဘုတ္ျပင္း ၃၆ (တဘပ) ျပည္ႀကီးမ႑ိဳင္(ဘုတ္ျပင္း)

စာစစစ္ဌာနမ်ား၏ ေအာင္စာရင္းကုိ ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္

 

၁ (တထ) ထားဝယ္

Loading...


၂ (တထမ) ​ေမတၱာ(ထားဝယ္)

Loading...


၃ (တရ) ​ေရျဖဴ

Loading...


၄ (တရထ) ညင္းေထြး(ေရျဖဴ)

Loading...


၅ (တရအ) ကလိန္ေအာင္(ေရျဖဴ)

Loading...


၆ (တရဥ) ကံေပါက္(ေရျဖဴ)

Loading...


၇ (တလ) ​ေလာင္းလုံး

Loading...


၈ (တလအ) ေအာက္ေရျဖဴ(ေလာင္းလုံး)

Loading...


၉ (တလက) ကေျမာကင္း(ေလာင္းလုံး)

Loading...


၁၀ (တလမ) ​ေမာင္းမကန္(ေလာင္းလုံး)

Loading...


၁၁ (တလတ) သက်က္ေတာ(ေလာင္းလုံး)

Loading...


၁၂ (တသ) သရက္ေခ်ာင္း

Loading...


၁၃ (တသည) ေညာင္ဇင္(သရက္ေခ်ာင္း)

Loading...


၁၄ (တသဟ) ကၿမိဳင္(သရက္ေခ်ာင္း)

Loading...


၁၅ (တသက) ကနက္သီရိ(သရက္ေခ်ာင္း)

Loading...


၁၆ (တမ) ၿမိတ္

Loading...


၁၇ (တမက) ကြၽဲကူး(ၿမိတ္)

Loading...


၁၈ (တမမ) အဂၤေမာ္(ၿမိတ္)

Loading...


၁၉ (တန) တနသၤာရီ

Loading...


၂၀ (တနမ) ​ေမာ္တုန္း (တနသၤာရီ)

Loading...


၂၁ (တနည) ေညာင္ပင္ကြင္း(တနသၤာရီ)

Loading...


၂၂ (တနတ) တကူ (တနသၤာရီ)

Loading...


၂၃ (တစ) ကြၽန္းစု

Loading...


၂၄ (တစလ) ကတၱလူ(ကြၽန္းစု)

Loading...


၂၅ (တစဆ) စခန္းသစ္(ကြၽန္းစု)

Loading...


၂၆ (တစမ) ကံေမာ္(ကြၽန္းစု)

Loading...


၂၇ (တစသ) သဇင္(ကြၽန္းစု)

Loading...


၂၈ (တပ) ပုေလာ

Loading...


၂၉ (တပရ) ရွပ္ပုံ(ပုေလာ)

Loading...


၃၀ (တပခ) ပေလာက္(ပုေလာ)

Loading...


၃၁ (တပဗ) ပလ(ပုေလာ)

Loading...


၃၂ (တပတ) တို(ပုေလာ)

Loading...


၃၃ (တက) ​ေကာ့ေသာင္း

Loading...


၃၄ (တကခ) ခေမာက္ႀကီး(ေကာ့ေသာင္း)

Loading...


၃၅ (တဘ) ဘုတ္ျပင္း

Loading...


၃၆ (တဘပ) ျပည္ႀကီးမ႑ိဳင္(ဘုတ္ျပင္း)

Loading...

 

 ၁၀ တန္း ေအာင္စာရင္း သု႔ိ ျပန္သြားရန္ (ႏွိပ္ပါ)

 

Read times
Rate this item
(0 votes)