News

တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္စာရင္း (မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး)(1)

 

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ တကၠသိုလ္၀င္တန္း စာေမးပြဲ

၁ (ဖမ) မေကြး ၂ (ဖမပ) ကန္ျပား(မေကြး) ၃ (ဖမက) မိေက်ာင္းရဲ(မေကြး) ၄ (ဖမမ) ျမင္ကြန္း(မေကြး) ၅ (ဖမသ) သစ္ရာေကာက္(မေကြး) ၆ (ဖခ) ​ေခ်ာက္ ၇ (ဖခဎ) စေလ(ေခ်ာက္) ၈ (ဖခဂ) ​ေဂြးခ်ိဳ(ေခ်ာက္) ၉ (ဖခပ) ​ေဂြးပင္(ေခ်ာက္) ၁၀ (ဖခန) ႀကီးနီ(ေခ်ာက္) ၁၁ (ဖခတ) ေၾကာင္လွ်ာေတာ(ေခ်ာက္) ၁၂ (ဖဆ) ၿမိဳ႕သစ္ ၁၃ (ဖဆအ) ဝါးႀကီးအိုင္(ၿမိဳ႕သစ္) ၁၄ (ဖတ) ​ေတာင္တြင္းႀကီး ၁၅ (ဖတခ) ကုကၠိဳခြ ၁၆ (ဖတဍ) ဆတ္သြား(ေတာင္တြင္းႀကီး) ၁၇ (ဖန) နတ္ေမာက္ ၁၈ (ဖနစ) စိုင္ေကာင္း(နတ္ေမာက္) ၁၉ (ဖနတ) ​ေ႐ႊပန္းေတာ(နတ္ေမာက္) ၂၀ (ဖနပ) ပင္း(နတ္ေမာက္) ၂၁ (ဖနသ) သမႈန္းကုန္း(နတ္ေမာက္) ၂၂ (ဖနအ) အင္းကန္(နတ္ေမာက္) ၂၃ (ဖနမ) ႐ြာမြန္(နတ္ေမာက္) ၂၄ (ဖရ) ​ေရနံေခ်ာင္း ၂၅ (ဖရန) လည္ေပၚ(ေရနံေခ်ာင္း) ၂၆ (ဖရလ) အလယ္ကုန္း(ေရနံေခ်ာင္း) ၂၇ (ဖဘ) မင္းဘူး ၂၈ (ဖဘမ) မုန္ေတာင္ (မင္းဘူး) ၂၉ (ဖဘရ) ႐ြာသာယာ(မင္းဘူး) ၃၀ (ဖဘဗ) စကု(မင္းဘူး) ၃၁ (ဖင) ပြင့္ျဖဴ ၃၂ (ဖငရ) ​ေက်ာင္းေတာ္ရာ(ပြင့္ျဖဴ) ၃၃ (ဖငက) ကံသာႀကီး(ပြင့္ျဖဴ) ၃၄ (ဖငလ) လယ္ကိုင္း(ပြင့္ျဖဴ) ၃၅ (ဖငဋ) ကုန္းေဇာင္း(ပြင့္ျဖဴ) ၃၆ (ဖငပ) ေရွာက္ေတာ(ပြင့္ျဖဴ) ၃၇ (ဖငဇ) မဲဇလီ(ပြင့္ျဖဴ) ၃၈ (ဖစ) စလင္း ၃၉ (ဖစလ) လင္းဇင္း(စလင္း) ၄၀ (ဖစတ) တပ္တြင္း(စလင္း) ၄၁ (ဖစစ်) ဆင္ျဖဴကြၽန္း(စလင္း) ၄၂ (ဖစဇ) ဇီးျဖဴပင္(စလင္း) ၄၃ (ဖစပ) ျပည္စိုးကုန္း(စလင္း) ၄၄ (ဖစည) တေညာင္(စလင္း) ၄၅ (ဖဏ) ေစတုတၱရာ ၄၆ (ဖဏတ) ​တန္႔လည္က်င္း(ေစတုတၱရာ) ၄၇ (ဖဏဘ) ဘူး(ေစတုတၱရာ) ၄၈ (ဖဥ) ငဖဲ ၄၉ (ဖဥပ) ပဒါန္း(ငဖဲ) ၅၀ (ဖသ) သရက္

စာစစစ္ဌာနမ်ား၏ ေအာင္စာရင္းကုိ အပုိင္းမ်ား ခြဲ၍ ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။

 

 

၁ (ဖမ) မေကြး

Loading...


၂ (ဖမပ) ကန္ျပား(မေကြး)

Loading...


၃ (ဖမက) မိေက်ာင္းရဲ(မေကြး)

Loading...


၄ (ဖမမ) ျမင္ကြန္း(မေကြး)

Loading...


၅ (ဖမသ) သစ္ရာေကာက္(မေကြး)

Loading...


၆ (ဖခ) ​ေခ်ာက္

Loading...

 

၇(ဖခဎ) စေလ(ေခ်ာက္)

Loading...


၈ (ဖခဂ) ​ေဂြးခ်ိဳ(ေခ်ာက္)

Loading...


၉ (ဖခပ) ​ေဂြးပင္(ေခ်ာက္)

Loading...


၁၀ (ဖခန) ႀကီးနီ(ေခ်ာက္)

Loading...


၁၁ (ဖခတ) ေၾကာင္လွ်ာေတာ(ေခ်ာက္)

Loading...


၁၂ (ဖဆ) ၿမိဳ႕သစ္

Loading...


၁၃ (ဖဆအ) ဝါးႀကီးအိုင္(ၿမိဳ႕သစ္)

Loading...


၁၄ (ဖတ) ​ေတာင္တြင္းႀကီး

Loading...


၁၅ (ဖတခ) ကုကၠိဳခြ

Loading...


၁၆ (ဖတဍ) ဆတ္သြား(ေတာင္တြင္းႀကီး)

Loading...


၁၇ (ဖန) နတ္ေမာက္

Loading...


၁၈ (ဖနစ) စိုင္ေကာင္း(နတ္ေမာက္)

Loading...


၁၉ (ဖနတ) ​ေ႐ႊပန္းေတာ(နတ္ေမာက္)

Loading...


၂၀ (ဖနပ) ပင္း(နတ္ေမာက္)

Loading...


၂၁ (ဖနသ) သမႈန္းကုန္း(နတ္ေမာက္)

Loading...


၂၂ (ဖနအ) အင္းကန္(နတ္ေမာက္)

Loading...


၂၃ (ဖနမ) ႐ြာမြန္(နတ္ေမာက္)

Loading...


၂၄ (ဖရ) ​ေရနံေခ်ာင္း

Loading...


၂၅ (ဖရန) လည္ေပၚ(ေရနံေခ်ာင္း)

Loading...


၂၆ (ဖရလ) အလယ္ကုန္း(ေရနံေခ်ာင္း)

Loading...


၂၇ (ဖဘ) မင္းဘူး

Loading...


၂၈ (ဖဘမ) မုန္ေတာင္ (မင္းဘူး)

Loading...


၂၉ (ဖဘရ) ႐ြာသာယာ(မင္းဘူး)

Loading...


၃၀ (ဖဘဗ) စကု(မင္းဘူး)

Loading...


၃၁ (ဖင) ပြင့္ျဖဴ

Loading...


၃၂ (ဖငရ) ​ေက်ာင္းေတာ္ရာ(ပြင့္ျဖဴ)

Loading...


၃၃ (ဖငက) ကံသာႀကီး(ပြင့္ျဖဴ)

Loading...


၃၄ (ဖငလ) လယ္ကိုင္း(ပြင့္ျဖဴ)

Loading...


၃၅ (ဖငဋ) ကုန္းေဇာင္း(ပြင့္ျဖဴ)

Loading...


၃၆ (ဖငပ) ေရွာက္ေတာ(ပြင့္ျဖဴ)

Loading...


၃၇ (ဖငဇ) မဲဇလီ(ပြင့္ျဖဴ)

Loading...


၃၈ (ဖစ) စလင္း

Loading...


၃၉ (ဖစလ) လင္းဇင္း(စလင္း)

Loading...


၄၀ (ဖစတ) တပ္တြင္း(စလင္း)

Loading...


၄၁ (ဖစစ်) ဆင္ျဖဴကြၽန္း(စလင္း)

Loading...


၄၂ (ဖစဇ) ဇီးျဖဴပင္(စလင္း)

Loading...


၄၃ (ဖစပ) ျပည္စိုးကုန္း(စလင္း)

Loading...


၄၄ (ဖစည) တေညာင္(စလင္း)

Loading...


၄၅ (ဖဏ) ေစတုတၱရာ

Loading...


၄၆ (ဖဏတ) ​တန္႔လည္က်င္း(ေစတုတၱရာ)

Loading...


၄၇ (ဖဏဘ) ဘူး(ေစတုတၱရာ)

Loading...


၄၈ (ဖဥ) ငဖဲ

Loading...


၄၉ (ဖဥပ) ပဒါန္း(ငဖဲ)

Loading...


၅၀ (ဖသ) သရက္

Loading...

 

အပုိင္းခြဲမ်ား

 တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္စာရင္း (မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး)(1)

တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္စာရင္း (မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး)(2)

တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္စာရင္း (မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး)(3)

 

 

  ၁၀ တန္း ေအာင္စာရင္း သု႔ိ ျပန္သြားရန္ (ႏွိပ္ပါ)

Read times
Rate this item
(0 votes)