News

တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္စာရင္း (ခ်င္းျပည္နယ္)

ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ တကၠသိုလ္၀င္တန္း စာေမးပြဲ 

 ၁ (ခဟ) ဟားခါး ၂ (ခထ) ထန္တလန္ ၃ (ခထက) သီးကီးရ္(ထန္တလန္) ၄ (ခထရ) ႏွာရိန္း(ထန္တလန္) ၅ (ခဖ) ဖလမ္း ၆ (ခဖဒ) ရိေခါဒါရ္(ဖလမ္း) ၇ (ခဇ) တြန္းဇန္ ၈ (ခဇခ) က်ီခါး(တြန္းဇန္) ၉ (ခတ) တီးတိန္ ၁၀ (ခတက) ခိုင္ကမ္း(တီးတိန္) ၁၁ (ခတလ) ထုတ္လိုင္(တီးတိန္) ၁၂ (ခမ) မင္းတပ္ ၁၃ (ခက) ကန္ပက္လက္ ၁၄ (ခကဒ) က်င္ေဒြး(ကန္ပက္လက္) ၁၅ (ခပ) မတူပီ ၁၆ (ခပဗ) လိုင္လင္းပီ(မတူပီ) ၁၇ (ခပရ) ေရဇြာ(မတူပီ) ၁၈ (ခပလ) လုံငိုး(မတူပီ) ၁၉ (ခပသ) ဆေဘာင္သဲ(မတူပီ) ၂၀ (ခဝ) ပလက္ဝ ၂၁ (ခဝမ) ဆမီး(ပလက္ဝ)

စာစစစ္ဌာနမ်ား၏ ေအာင္စာရင္းကုိ ေဖာ္ျပေပးထားပါသည္။

 

(ခဟ) ဟားခါ

Loading...

 

(ခထ) ထန္တလန္

Loading...

 

(ခထက) သီးကီးရ္(ထန္တလန္)

Loading...

 

(ခထရ) ႏွာရိန္း(ထန္တလန္)

Loading...

 

(ခဖ)      ဖလမ္း

Loading...

 

(ခဖဒ) ရိေခါဒါရ္(ဖလမ္း)

Loading...

 

(ခဇ)    တြန္းဇန္

Loading...

 

(ခဇခ) က်ီးခါး(တြန္းဇန္)

Loading...

 

(ခတ) တီးတိန္

Loading...

 

၁၀ (ခတက) ခိုင္ကမ္း(တီးတိန္)

Loading...

 

၁၁ (ခတလ) ထုတ္လိုင္(တီးတိန္)

Loading...

 

၁၂ (ခမ) မင္းတပ္

Loading...

 

၁၃ (ခက) ကန္ပတ္လက္

Loading...

 

၁၄ (ခကဒ) က်င္ေဒြး(ကန္ပတ္လက္)

Loading...

 

၁၅ (ခပ) မတူပီ

Loading...

 

၁၆ (ခပဗ) လိုင္လင္းမီ(မတူပီ)

Loading...

 

၁၇ (ခပရ) ေရဇြာ(မတူပီ)

Loading...

 

၁၈ (ခပလ) လုံငိုး(မတူပီ)

Loading...

 

၁၉ (ခပသ) ဆေဘာင္သဲ(မတူပီ)

Loading...

 

၂၀ (ခဝ)   ပလက္ေဝ

Loading...

 

၂၁ (ခဝမ) ဆမီး(ပလက္ေဝ)

Loading...

 

 ၁၀ တန္း ေအာင္စာရင္း သု႔ိ ျပန္သြားရန္ ႏွိပ္ပါ

 

Read 74 times
Rate this item
(2 votes)