The Golden Lotus

Business:
Address:
Township:
Phone:

Business Categories

  • Pharmaceutical [Vocation]

Brands / Services

  • က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အတတ္ပညာသင္တန္း
  • စင္ကာပူႏွင့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအပါအဝင္ ျပည္တြင္းျပည္ပ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ကုိင္လုိသူမ်ားအတြက္
  • ႏုိင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္းအတုိင္း တက္ေျမာက္သည္အထိ စနစ္တက်သင္ၾကာေပးေနပါသည္။

MAP